Macierzyństwo w religiach świata

MacierzyństwoReligia ma duży wpływ na życie ludzi: stanowi podstawy moralności, wyznacza zasady zachowania w sytuacjach codziennych, opisuje otaczającą człowieka rzeczywistość. Wielkie religie świata w różny sposób odnoszą się do kwestii macierzyństwa: spróbujmy przyjrzeć się temu, jak trzy największe dziś religie - chrześcijaństwo, islam i buddyzm - oceniają rolę kobiety w wychowaniu dzieci.

Chrześcijaństwo

Wzorem do naśladowania dla chrześcijan jest Maryja, matka Jezusa. Maryja jest uosobieniem łagodności, cierpliwości, zaufania Bogu oraz całkowitego poświęcenia. Macierzyństwo i małżeństwo są traktowane w chrześcijaństwie jako jedno z głównych powołań kobiety, jednak nie są one przymusem (kobieta może także wybrać życie zakonne lub życie w samotności). Kościół dopuszcza tylko dwie metody regulacji płodności kobiety, są to wstrzemięźliwość seksualna oraz naturalna metoda oparta na obserwowaniu cyklu miesiączkowego i wyznaczaniu dni płodnych i niepłodnych. Wszelkie inne metody antykoncepcji (stosunek przerywany, prezerwatywy, spirale, wkładki domaciczne, pigułki antykoncepcyjne) postrzegane są jako czyn niezgodny z nauką Kościoła katolickiego. Płód uważany jest za pełnoprawnego człowieka od momentu zapłodnienia, dlatego niedopuszczalna jest aborcja, nawet wtedy, gdy ciąża jest wynikiem gwałtu lub gdy płód obarczony jest chorobą genetyczną. Jedynym wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja zagrożenia życia matki wymagająca przerwania ciąży (wyjątek ten oparty jest na regule podwójnego skutku). Dziecko może zostać ochrzczone (a więc przyjęte do grona wiernych) nawet wtedy, gdy rodzice nie są małżonkami lub gdy dziecko jest wychowywane przez samotnego rodzica. Kobieta w ciąży i matka powinny być obdarzane szacunkiem, same powinny także dbać o jak najlepsze wychowanie swoich dzieci.

Islam

Założenie rodziny i troska o nią to najważniejsze powołanie kobiety, choć szariat (prawo islamu) dopuszcza możliwość pracy zawodowej kobiet. Muzułmanka nosi strój zakrywający całe jej ciało, dzięki czemu może pozostawać skromna i darzona jest ogólnym szacunkiem. Muzułmanin może ożenić się z kobietą innej wiary, natomiast muzułmanka nie może wyjść za mąż za innowiercę (takie małżeństwo jest nieważne). Islam dopuszcza poligamię: mężczyźni mogą mieć kilka żon, jednak po warunkiem, że pozwala im na to ich sytuacja materialna. Nie ma limitu wieku jeśli chodzi o zamążpójście, dlatego nawet kilkuletnie dziewczynki stają się żonami. Kobieta, która urodziła dziecko, otrzymuje powszechny szacunek, z drugiej strony jej zachowanie jest surowo ocenianie. Jeżeli dokonała kradzieży, cudzołóstwa czy działała na szkodę swojej rodziny, traci prawo do opieki nad dziećmi, a mąż może bez podawania przyczyny oddalić ją, co będzie równoznaczne z rozwodem. Z kolei kobieta musi uzyskać zgodę na rozwód po udowodnieniu winy męża. Po rozwodzie może opiekować się dziećmi, jednak pod warunkiem, że nie wyrzekła się wiary i nie wyszła ponownie za mąż. Po osiągnięciu "dorosłości" (w przypadku chłopców jest to 7 lat, w przypadku dziewczynek 9 lat), dziecko decyduje samo, z którym z rodziców chce mieszkać lub decyduje o tym sąd. Islam zachęca małżeństwa do posiadania licznego potomstwa. Stosowanie antykoncepcji i aborcji jest możliwe tylko w wyjątkowych przypadkach (np. w sytuacji zagrożenia życia matki). Zasady i prawa są różnie interpretowane w krajach islamskich, dlatego życie kobiet wygląda odmienne w zależności od miejsca, w którym żyją.

Buddyzm

Buddyzm ma wiele różnych odłamów, jednak wszystkie opierają się na głównym założeniu o reinkarnacji i dążeniu do doskonałości poprzez wyzwolenie duchowe. Buddyści postrzegają małżeństwo jako stan radości. Relacje pomiędzy małżonkami powinny opierać się na wzajemnej dobroci i współczuciu. Obowiązkiem męża jest zapewnić rodzinie utrzymanie, obowiązkiem żony - dbałość o dom i dzieci. Żona ma prawo być traktowana ze strony męża z szacunkiem, mąż nie może pogardzać nią ani jej zdradzać. Matki mają wysoką pozycję w religii buddyjskiej, a miłość matczyna traktowana jest jako jedna z najważniejszych wartości. Poczęcie i urodzenie dziecka postrzegane jest jako akt obdarzenia ciałem wędrującej duszy. Buddyzm jest religią, która sprzeciwia się zabijaniu, dlatego aborcja postrzegana jest jako czyn zły, jednak może być usprawiedliwiony w wyjątkowych sytuacjach, takich jak zagrożenie życia matki lub gwałt, z którym kobieta nie może sobie psychicznie poradzić. Rodzice mają powstrzymywać dzieci przed czynieniem zła, a zachęcać je do czynienia dobra. Miłość jednak nigdy nie może zniewalać, musi pozostawiać przestrzeń, tak by każdy mógł swobodnie się rozwijać. Kobieta poświęcająca się opiece nad dziećmi musi toczyć walkę ze swoimi słabościami (sennością, zmęczeniem), a to pozwala jej dążyć do doskonałości i wewnętrznej równowagi. Najważniejsze jest to, aby nie przejmowała się tym, co wydarzy się kiedyś, a cieszyła się tym, co jest tu i teraz.

Ocena: 5.0

Komentarze